VPSC#1

195,000₫/1 tháng

CPU 1

RAM 2048MB

SSD 15 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 5% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#3

520,000₫/1 tháng

CPU 3

RAM 8192MB

SSD 30 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#4

780,000₫/1 tháng

CPU 4

RAM 12 GB

SSD 40 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#5

1,040,000₫/1 tháng

CPU 6

RAM 16 GB

SSD 60 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#6

1,300,000₫/1 tháng

CPU 8

RAM 20 GB

SSD 80 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#7

1,560,000₫/1 tháng

CPU 10

RAM 24 GB

SSD 100 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 12% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSC#8

1,820,000₫/1 tháng

CPU 12

RAM 28 GB

SSD 120 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên