HO#1

1,000₫/1 tháng

Dung Lượng 100MB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 1

Sub-Domain 2

MySQL 2

Email 2

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin

HO#2

2,000₫/1 tháng

Dung Lượng 200MB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 1

Sub-Domain 3

MySQL 3

Email 3

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin

HO#5

5,000₫/1 tháng

Dung Lượng 500MB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 1

Sub-Domain 5

MySQL 5

Email 5

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin

HO#20

20,000₫/1 tháng

Dung Lượng 2048MB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 2

Sub-Domain 5

MySQL 5

Email 5

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin

HO#50

50,000₫/1 tháng

Dung Lượng 5GB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 2

Sub-Domain 5

MySQL 5

Email 5

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 12 tháng trở lên

HO#100

100,000₫/1 tháng

Dung Lượng 10GB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 2

Sub-Domain 5

MySQL 5

Email 5

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 6 tháng trở lên

HO#200

200,000₫/1 tháng

Dung Lượng 20GB

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền 2

Sub-Domain 5

MySQL 5

Email 5

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

HOSTING UNLIMITED #1

600,000₫/1 tháng

Dung Lượng Không Giới Hạn

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền Không Giới Hạn

Sub-Domain Không Giới Hạn

MySQL Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

HOSTING UNLIMITED #2

1,000,000₫/1 tháng

Dung Lượng Không Giới Hạn

Băng Thông Không Giới Hạn

Tên Miền Không Giới Hạn

Sub-Domain Không Giới Hạn

MySQL Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

SSL Miễn Phí

Máy Chủ Việt Nam

Panel DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 25% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên