Cloud Server GPU (VPS GPU)

Cloud Server GPU (VPS GPU)

VPSG#1

CPU 2

RAM 4 GB

SSD 50 GB

GPU 1 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 5% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSG#2

CPU 4

RAM 8 GB

SSD 50 GB

GPU 1 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS


Tặng Mã Giảm Giá 5% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên