VPSP#1

210,000₫/1 tháng

CPU 1

RAM 1024MB

SSD 20 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 5% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 6 tháng trở lên

VPSP#3

480,000₫/1 tháng

CPU 2

RAM 2048MB

SSD 60 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 5% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#5

930,000₫/1 tháng

CPU 4

RAM 4096MB

SSD 120 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#6

1,360,000₫/1 tháng

CPU 4

RAM 8192MB

SSD 160 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 10% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#7

2,050,000₫/1 tháng

CPU 6

RAM 12288MB

SSD 240 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 12% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#8

2,710,000₫/1 tháng

CPU 8

RAM 16384MB

SSD 320 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#9

4,070,000₫/1 tháng

CPU 12

RAM 24576MB

SSD 480 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#10

5,400,000₫/1 tháng

CPU 16

RAM 32768MB

SSD 640 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên

VPSP#11

8,130,000₫/1 tháng

CPU 24

RAM 49152MB

SSD 960 GB

Máy Chủ Việt Nam

OS Windows/CentOS/Ubuntu/Debian/DirectAdmin


Tặng Mã Giảm Giá 15% Mã Nguồn TC Team trên TC Gaming Shop Khi Thuê Dịch Vụ từ 3 tháng trở lên